BA Entrance Exam (CZ)

Přijímací zkouška je jednokolová, skládá se pouze z písemné části.
Maximální počet bodů je 100.
Garantky přijímací zkoušky jsou Mgr. Miroslava Horová, PhD. a Mgr. Gabriela Brůhová, PhD.

Písemná přijímací zkouška má tyto komponenty:

  • porozumění populárně-naučnému textu (reading comprehension): 20 bodů
  • test z praktického jazyka – všestranný mluvnický test (grammar): 20 bodů
  • krátký esej na literární téma prověřující aktivní znalost praktického jazyka a schopnost samostatného, stylisticky nápaditého vyjadřování o složitější tématice a analytického, kritického myšlení: 20 bodů
  • lingvistický test – ověření znalosti anglického jazykového systému a lexika, základních mluvnických pojmů a jejich aplikace na text: 20 bodů
  • test znalostí literárněteoretické a obecné společenskovědní terminologie, literatur a kulturních dějin anglicky mluvících zemí (culture test): 20 bodů

Přijímací zkouška testuje porozumění populárně-naučnému textu, znalosti anglického jazykového systému a lexika, základních mluvnických pojmů a jejich aplikace na text, aktivní znalost praktického jazyka a schopnost samostatného analytického, kritického myšlení a stylisticky nápaditého vyjadřování o složitější tématice (esej na literární téma). Jsou testovány také znalosti literárně-teoretické a obecné společenskovědní terminologie, literatur a kulturních dějin anglicky mluvících zemí. Není požadován žádný jazykový certifikát.

Zadání zkoušky je v angličtině s výjimkou komponenty 4 – lingvistického testu, jehož zadání je v češtině. V odpovědích je možné použít jak české, tak anglické lingvistické terminologie.

Zkouška je anonymní (uchazečům jsou přidělena kódová čísla, identifikace je provedena až po opravě a obodování všech písemných prací). Doba trvání zkoušky je 120 minut (bez prezentace a instruktáže).

Přijímací zkoušku nelze prominout.

Písemná zkouška je totožná s písemnou zkouškou na studijní program Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání. Uchazeč, který se hlásí na oba programy, píše test pouze jednou a výsledek se mu započítává pro oba programy.

Znalostní požadavky

Bezpečná praktická znalost anglického mluvnického systému a slovní zásoby angličtiny, základní orientace v anglosaských kulturních, společenskopolitických, historických a zeměpisných reáliích a přiměřená čtenářská zkušenost s krásnou literaturou anglicky mluvících zemí, dosvědčující hlubší zájem o problematiku oboru.

Doporučená literatura

Alexander, M. (2007) A History of English Literature. London: Palgrave Macmillan.

Barnard, R. (1997) Stručné dějiny anglické literatury. Praha: Brána.

Bradbury, M.; Ruland, R. (1997) Od puritanismu k postmodernismu. Praha: Mladá fronta.

Carter, R.; McRae, J. (2013) The Penguin Guide to Literature in English: Britain and Ireland. London: Penguin Books.

Crystal, D. (1990) The English Language /kap. 1-8, 12-14/. London: Penguin Books.

Dušková, L.; Bubeníková, L.; Caha, J. (2006) Stručná mluvnice angličtiny. Praha: Academia.

Fox, Kate (2014) Watching the English: The Hidden Rules of English Behaviour. Hodder & Stoughton.

Hais, K. (1991) Anglická mluvnice. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Jenkins, Simon (2018) A Short History of England. Profile Books.

Lacey, Robert (2007) Great Tales From English History: Cheddar Man to DNA: A Treasury of True Stories of the Extraordinary People Who Made Britain Great. Abacus.

Morgan, Kenneth O. (2010) The Oxford History of Britain. Oxford: Oxford University Press.

Murphy, R. (2015) English Grammar in Use /intermediate/. Cambridge: Cambridge University Press.

Oakland, J. (1998) British Civilization. London: Routledge.

Swan, M. (2017) Practical English Usage. Cambridge: Cambridge University Press.

Tindall, G. B.; Shi, D. (2008) Dějiny Spojených států amerických. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Veselý, K. (1981) Anglo-americké reálie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

kolektiv autorů (1996) Slovník spisovatelů (Anglická literatura, …). Praha: Libri.