NEWS & EVENTS

CALL FOR APPLICATIONS: European Joint Doctorate MOVES

Migration and Modernity - Historical and Cultural Challenges, Application deadline 15 February 2019

 

PhD seminars

Winter 2018/19

 

Office Hours

Winter Term

 

BA timetable

Winter Term 2018/2019

MA timetable

Winter Term 2018/2019

Invitation to a lecture series

Medieval Conflicts and Contrasts:
Metaphors
Wed 17:30-19:00, room 104

  

5th International Postgraduate Conference in Irish Studies

Ireland in Europe

13-14 September 2019

  

CfP: Performativity and Creativity in Modern Cultures: An Interdisciplinary Conference

22–24 November 2019, Faculty of Arts, Charles University, Prague

  

literary translation

seminar papers and credits

  

 

STUDENT CONFERENCE: CALL FOR PAPERS

Literatura a dokument. Literatura jako dokument

2018: Literatura a dokument. Literatura jako dokument.

Studentská literárněvědná konference

 

Datum: 19. a 20. dubna 2018

Místo: zasedací místnost Sdružení moravských pracovišť AV ČR, Čechyňská 19, Brno

 

Dokumenty, ať už psané, obrazové nebo audiovizuální, jsou svými příjemci vnímány jako autentický doklad o určitém fenoménu či skutečnosti a z této podstaty se vždy pojí s konkrétním prostředím a dobou. U „kvalitní“ literatury a umění vůbec je naopak jednou z jejich často oceňovaných a vyzdvihovaných hodnot nadčasovost či univerzálnost, jakkoli je vždy připomenuto, že žádný umělecký text neexistuje ve vzduchoprázdnu a nefunguje zcela nezávisle na svém kontextu. Jaké svědectví nám tedy literatura podává o své epoše, o svém autorovi, čtenáři nebo o sobě samé? Skrývají se v textech stopy onoho hegelovského ducha doby? A pokud ano, na základě čeho jsme schopni tato skrytá svědectví dešifrovat? Některé literární žánry typu kronik nebo pamětí pak vznikaly a vznikají primárně s ambicí zachytit to, co bylo, či předat nějaký odkaz budoucím generacím. Stejně tak se v mnoha uměleckých manifestech a programech autoři hlásí k ideji postihovat „témata dneška“. Jak se však tyto intence v konkrétních dílech projevily? Má jinou dokumentární a vypovídací sílu literatura tzv. vysoká než pokleslé populární čtivo či spíš právě naopak nebo toto rozdělení v dané věci nehraje roli? Moderní a současná literatura navíc s dokumenty, archivními prameny, deníkovými záznamy, dopisy nebo publikovanými novinovými články často pracuje zcela záměrně a přiznaně, mnohdy se tyto materiály stávají i samotnou součástí románů a básní. Snaží se tak autoři vyvolat ve čtenáři dojem četby nefikčního textu? Nebo má přítomnost dokumentu uměleckému dílu dodat na vážnosti, podpořit iluzi reálného, posílit jeho autenticitu? V neposlední řadě se také literatura stává předmětem bádání historických věd. Jak s uměleckými a beletristickými texty historie pracuje a v čem se od ní literární věda může inspirovat? A jaké metodologické přístupy naopak mohou historikové převzít od literárních vědců?

 

V rámci sedmnáctého ročníku Studentské literárněvědné konference, jejímž tématem jsou právě různé aspekty vztahu mezi literaturou a dokumentem, se zaměříme alespoň na některé z naznačených otázek a pokusíme se zmíněné souvislosti hlouběji prozkoumat.

 

Navržené tematické okruhy:

1. Nadčasovost a efemérnost literárních textů; próza, poezie a drama jako dokument doby.

2. Literatura jako historický pramen.

3. Autentické dokumenty v literatuře, problematika autenticity v uměleckém díle.

4. Metodologické a teoretické přístupy (nový historismus, výzkumy vztahu mezi fikční a historickou narací).  

 

Languages: Czech, Slovak, English

 

http://www.ucl.cas.cz/slk/


download Dopis s prihlaskou